Jeep

JEEP


Kontekstas ir motyvacija

 

Ši jaunimo mainų idėja gimė Milane, Italijoje, 2004 m., naujoms šalims, tarp jų ir Lietuvai, įstojus į Europos Sąjungą. Milano "Leone XIII" mokykla pakvietė įvairių Europos šalių gimnazijas sudalyvauti projekte "Let's Play Europe" ("Pažaiskime Europą"), kurio tikslas - paskatinti 15-18 metų moksleivius domėtis gyvenimo Europoje aktualijomis, išmokti pastebėti ir įvertinti kasdien kylančias visuomenines, socialines, moralines problemas ir, įvairiapusiškai jas apsvarsčius, parašyti rezoliuciją pasiūlant problemų sprendimo būdus. Pirmame susitikime 2004m. gegužės 9d. dalyvavusieji mokytojai iš Italijos, Belgijos, Vokietijos, Lenkijos bei Lietuvos gimnazijų aptarė projekto koncepciją, tikslus bei metodus. Kiekvienais metais į projektą kviečiamos ir įsijungia vis naujos šalys. Šiuo metu projekte dalyvauja moksleiviai iš 9 gimnazijų.


Pasirengimas / C. Jaunų žmonių įtraukimas / dalyvavimas

 

Kiekvienais metais rugsėjo - lapkričio mėnesiais vyksta moksleivių atranka į dalyvavimą projekte. Konkurso būdu atrenkami moksleiviai, kurie domisi ES politika ir problematika, taip pat tie, kuriems gerai sekasi istorija bei anglų kalba. Pirmenybė teikiama moksleiviams, kurie dar nėra neturėję dalyvavimo projektuose patirties.


Pasirengimo etapas

 

Lapkričio - kovo mėnesiais atrinkteji moksleiviai renkasi temas (jaunimo bei socialinės problemos, imigracija, terorizmas, branduolinė energetika, Europos ateitis), ieško informacijos bei argumentų, atskleidžiančių savo šalies bei Europos šalių požiūrį į pasirinktą problemą, įvertina jų siūlomų sprendimo būdų stipriąsias bei silpnąsias puses, kalbasi su specialistais ir rašo rezoliuciją, siūlydami tuos problemų sprendimo būdus, kurie jiems atrodo progresyvūs bei konstruktyvūs.


Tuo tarpu projekte dalyvaujantys mokytojai susitinka su moksleiviais kiekvieną savaitę, stebi jų veiklą, padeda įvertinti surinktą informaciją bei pateikti ją reikalaujama rezoliucijos forma. Patys mokytojai bendrauja tarpusavyje Interneto pagalba, aptardami progresą bei padėdami vieni kitiems spręsti iškylančias problemas.
Planuodami projekto įgyvendinimą Lietuvoje 2007 m., šią vasarą pakvietėme projekto organizatorius italus į Lietuvą. Šio išankstinio planavimo vizito metu jie susitiko su mokytojais, atsakingais už projekto įgyvendinimą Lietuvoje, aptarė būsimo susitikimo temas ir projekto organizavimo Lietuvoje ypatumus. Susitikimo metu buvo pabrėžta, kad ypač svarbu tai, kad projektą organizuoja naujoji ES narė ir daugeliui projekto dalyvių tai bus galimybė pirmą kartą įvertinti Lietuvos, įstojusios į ES pasiekimus bei progresą.


Įgyvendinimo etapas

 

Balandžio mėnesį projektą vykdanti šalis organizuoja savaitės trukmės suvažiuojamąją sesiją. Jos metu moksleiviai dirba tarptautinėse grupelėse. Kiekvienas grupelėje pristato savo rezoliuciją, papasakoja, kaip į pateiktą problemą žiūri jo atstovaujama valstybė ir kokie sprendimo būdai jo valstybei, jo atstovaujamai mokyklai ir jam pačiam atrodo priimtiniausi. Grupelės dirba kartu ir parašo vieningą rezoliuciją, kurią pristato visam moksleivių „mini-parlamentui". Vyksta diskusijos bei galutinis balsavimas, kurio metu paaiškėja, ar rezoliucija priimta, t.y., į problemą buvo įsigilinta ir moksleiviams yra priimtinas jos sprendimo būdas, ar atmesta, kas reikštų, kad moksleivių netenkina pateikti sprendimo būdai ir kitais metais ta problema nagrinėjama iš naujo. Įgyvendinimo etapo metu mokytojai stebi moksleivių darbą, tačiau nedaro įtakos jų sprendimams, leisdami moksleiviams patiems įsigilinti į problemos esmę bei parašyti galutinę rezoliuciją. Įgyvendinimo etape, projektą vykdanti šalis suorganizuoja ekskursiją, kurios metu moksleiviai susipažįsta su Europos istorija, kultūra bei paveldu.


Į projekto vykdymą įtraukiama ir didelė vykdančiosios šalies mokyklos moksleivių, mokytojų bei tėvų bendruomenės dalis. Jie priima atvykusius kitų šalių moksleivius į savo šeimas, stebi grupelių darbą, rezoliucijų pristatymus bei balsavimo procesą, vakarais organizuoja kultūrinius susipažinimo vakarus.


Įvertinimo / tęstinumo etapas

 

Projektui pasibaigus, moksleiviams bei mokytojams išdalinamos anketos, padedančios projektą organizavusiai šaliai įvertinti projekto organizavimo proceso kokybę, jo stipriąsias puses bei suvokti, ką dar galima tobulinti. Grįžę į namus, moksleiviai savo mokyklos bendruomenei pristato projektą, aprašo jį mokyklos leidžiamame laikraštyje ir mokyklos stende. Be to, jie rašo straipsnius į Internete leidžiamą „EuroNews" laikraštį bei padeda surasti būsimus projekto dalyvius.


Laukiami rezultatai

Organizuodami šį projektą tikimės, kad moksleiviai:
1) susipažins su Europos Sąjungos realijomis ir į jas įsigilins;
2) susidomės aktualiomis ES socialinėmis, politinėmis bei moralinėmis problemomis ir išmoks į jas reaguoti;
3) išmoks ES problemas įvertinti per savo šalies, mokyklos bei asmeninę prizmę ;
4) išmoks argumentuotai pateikti ES kylančių problemų sprendimo būdus;
5) dirbdami tarptautinėse grupelėse taps tolerantiškesni, išmoks įvertinti esamus požiūrių skirtumus bei prieiti vieningos nuomonės;
6) supras, kad jie yra ES piliečiai, kurie formuos būsimą ES visuomenę, ir tik nuo jų priklausys, kokia ta visuomenė bus;
7) pagilins anglų kalbos, istorijos bei ES istorinės raidos žinias;
8) susipažins su ES šalių kultūros paveldu;
9) atvers savo mokyklos bendruomenės duris „mažajai Europai".


Veiklos programa

 

Mainų programos metu moksleiviai dirbs septyniose grupelėse / komitetuose. Kiekviename komitete pagal pateiktus klausimus bus apsvarstoma iškelta problema:

1. Saugumas ir gynybos politika.

Committee on Security and Defence Policy
Trying to fight Islamic terrorism that has reached Europe: What strategy should the EU adopt to address the roots of terrorism? Should we separate the Islamic people from the native population?

2. Darbas ir socialiniai santykiai.
Committee on Employment and Social Affairs
Trying to find a way for real integration: How should the EU attempt to strike the balance between the need for immigration and the strain imposed on national societies by the difficulties that go along with integration? Can we stop the immigration stream?

3. ES piliečių teisės.
Committee on Legal Affairs and Citizens'rights
Building inclusive societies and addressing discrimination: should same sex couples be able to marry, with equal rights in areas such as inheritance and adoption? What is the impact of the recent Spanish decisions on the European society?

4. Ateitis.
Committee on Future
Building a European identity: To what extent is further EU integration dependent on fostering a greater sense of European identity? What can we do with the crisis of the European Constitution, after its rejection in France and Holland?

5. Energetika.
Committee on Energy
Balancing Europe's growing energy demand with ambitious Kyoto emission targets: is increased reliance on nuclear power an inevitable element of a future energy strategy? How can Europe face and sustain the increasing cost of oil?

6. Kultūra, jaunimas, švietimas, žiniasklaida.
Committee on Culture, Youth, Education and the Media
Building a European Union for young people: what are the opportunities for young people? Is the school system preparing them for real life or helping them to find a job? What is the role of culture and of the media in it?
7. Užsienio politika, saugumas, gynybos politika.
Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy
Turkey in the Union: do you think it is right to allow Turkey in the European Union? Wouldn't it be a danger for the Christian identity of the European people? Isn't it too dangerous to extend the European borders to Iraq, Syria and Iran? What about the human rights?


Komitetai rašo rezoliucijas, siūlydami savo sprendimus. Pateikiame rezoliucijos pavyzdį:

 

SAMPLE RESOLUTION

 

The European Youth Parliament, 
A. Affirming that aid can be divided into
a) Emergency aid - focusing on disaster relief,
b) Development aid - emphasising longer term projects,

B. Defining the intended target of development aid to be citizens of African countries who do not have access to 
a) In the short term: shelter, healthcare, food and water,
b) In the long term: education, employment and a free, just and tolerant society,

C. Realising that the provision of aid by the European Union cannot interfere with the sovereignty of African nations,

D. Strongly believing that co-operation between the EU and African nations is vital in all decisions in order to promote long term development,

E. Deeply concerned by the presence of widespread corruption within many African nations which adversely affects the management of aid projects and discourages private investment,

F. Acknowledging the fact that excessive bureaucracy and inefficient administration jeopardises the speed with which aid projects can be implemented,

G. Aware that infrastructure in African nations is often poor and is therefore an obstacle to the distribution of emergency aid and to the effectiveness of long term aid projects,

H. Emphasising that emergency aid should be allocated based on need alone, disregarding any political situation,

I. Noting with regret that access to education in African nations is limited which, in turn, hinders development,

J. Bearing in mind that healthcare in African nations is often ineffective,

K. Convinced that national debt remains a serious obstacle to economic development,

L. Believing that debt relief can promote economic development and sustainability,

1. Promotes active consultation between the EU, NGOs and African nations in order to ensure that the information held by the EU is accurate, which in turn will allow the EU to allocate aid effectively;
2. Draws attention to the need for continued discussion between US and EU aid organisations in order to facilitate information exchange and more effective aid allocation;
3. Calls for the continuous monitoring of aid projects by an impartial Aid Monitoring Agency in order to combat corruption through transparent audits;
4. Further calls for the implementation of financial incentives in order to ensure that aid projects are completed within budgetary and time restrictions;
5. Encourages the EU to provide funds and expertise in order to improve telecommunications and transport infrastructure, whilst retaining a respect for the surrounding environment;
6. Endorses the opening of food pipelines in order to ensure the rapid movement of emergency aid to its intended target;
7. Requires the free movement of employees of aid and monitoring organisations;
8. Requests that the EU establish free and accessible secular education for all ages;
9. Further requests that daily meals are provided for participating students at these educational facilities;
10. Urges the incorporation of local teachers into educational facilities in order to respect local culture and promote the development of education;
11. Requests that the EU implement public information campaigns in conjunction with aid projects;
12. Urges that the EU implement subsidies for pharmaceutical companies and provide accessible healthcare services;
13. Strongly recommends that the allocation of development aid is governed by criteria specifically negotiated with each country, based upon
a) The economic and social needs of the country, 
b) The ability of the government and country to manage aid efficiently and to achieve macro-economic balance, 
c) The efforts made by the country to achieve development targets; 
14. Recommends the implementation of an aid motivation system through which the level of aid is varied depending on a country meeting agreed criteria;
15. Demands that the EU Member States freeze outstanding debt of African nations requiring aid, and that the debts be eliminated on the fulfilment of progress criteria.


Poveikis vietos lygiu

 

Į projektą bus įtraukti ne tik projekte dalyvaujantys mokiniai, bet ir didelė tėvų bei mokytojų bendruomenė. Vieni padės moderuoti diskusijas, kiti jas stebės, komentuos, aprašys mokyklos laikraštyje, organizuos kultūrinę programą, rūpinsis visapusiška svečių gerove. Be to, į diskusijas visuomet kviečiami politikos bei žiniasklaidos atstovai, kurie visuomenei pristato pagrindines projekto gaires.


Tarpkultūrinė dimensija


Su projekto partneriais bendraujame anglų kalba. Mokinių anglų kalbos žinios tikrinamos atrankos į projektą metu. Toks bendravimas sukuria puikias galimybes toliau tobulinti savo anglų kalbos žinias bei apskritai ugdyti bendravimo įgūdžius (mokytis dirbti komandoje, išreiškti savo nuomonę, tinkamai ją argumentuoti ir pan.)


Projekto metu mokiniai įgauna puikias tarpkultūrinio pažininimo pamokas. Kiekvienos iš projekte dalyvaujančių šalių mokinių atstovai ne tik pristato savo šalį trumpo atskiro pranešimo metu, bet ir pažįsta vieni kitus bendraudami tiek oficialioje, tiek neoficialioje aplinkoje. Projekto programa sudaroma taip, kad kiekvienas iš dalyvių ruošdamas pranešimą pristatytų ne tik bendrą ES poziciją atskiru klausimu, bet ir apžvelgti esamą padėtį savo šalyje. Projekto svečiams rengiamos ir teminės vakaronės, kurių metu mokiniai supažindinami su šalies - šeimininkės istorija, kultūra, dainomis, papročiais, vaišinamąsi tradiciniais patiekalais. Nemažiau svarbus projekto tikslas - atvykstančius mokinius apgyvendinti sutinkančių mokinių šeimose: tokiu būdu įmanu dar geriau pažinti vietos kultūros ypatumus.


Analizuodami įvairias kultūrines, socialines ir ekonomines ES ir, tuo pačiu pasaulio, klausimus, mokiniai įgyja platų žinių apie šiuolaikinės visuomenės įššūkius, problemas spektrą: suspažįstama ne tik su įvairiais įstatymais, teisiniais aktais, bet ir detaliai aptariami įvairūs nūdienos kasdienybės aspektai, leidžiantys suvokti dabarties aktualijas, primenantys amžinas vertybes (tolerancija, savitarpio supratimas ir tarpkultūrinis dialogas) bei ugdantys sąmoningą ir aktyvų rytojaus pilietį.


Įvertinimas ir tęstinumas

 

Mainų projekto metu mokinių vertinimas yra keliariopas: dirbdami komandoje su bendraamžiais iš kitų šalių, moksleiviai gali palyginti ir įvertinti savas ir kolegų žinias patys; moksleivių pasiruošimą ir aktyvumą vertina ir projekte dirbantys mokytojai. Kiekviena mokinių paruošta rezoliucija yra pristatoma viešame visų dalyvių posėdyje, kurio metu mokiniai balsuoja už tai, primti, ar atmesti parengtą rezoliucijos tekstą. Tuo metu mokytojai stebi mokinių diskusijas, žymėdami jų pasisakymų ir aktyvumo skalę.


Pasibaigus projektui, mokiniai aptaria renginį savo šalyse, pateikia savo komentarus specialiai renginiui paruoštame interniatiniame puslapyje, parengiamia pranešimus savo mokyklų bendruomenėms.

JEEP - Jesuit European Educational Project - Europos jėzuitų edukacinis projektas (KJG koordinatorė Vitalija Miškinienė).

 

title Filter     Rodyti ekrane po 
#
 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting