Formalusis ugdymas

UGDYMAS

Aušrinė Šerepkienė, pavaduotoja ugdymui

 

Kauno Jėzuitų gimnazija, kaip ir kitos šalies švietimo įstaigos, siekia įgyvendinti Europos Sąjungos šalių bendruomenėms aktualius švietimo tikslus. Dar 2000 metais Lisabonoje Europos Sąjungos viršūnių susitikime buvo numatyti strateginiai švietimo tikslai ir uždaviniai. Vienas iš jų yra žinių, gebėjimų, įgūdžių, nuostatų, atitinkančių žinių visuomenės poreikius, ugdymas.

 

Ugdymo turinys

 

VŠĮ Jėzuitų gimnazija, vadovaudamasi krikščioniškos moralės principais, žinių visuomenės poreikiais, šiuolaikinėmis ugdymo ir ugdymosi strategijomis ir Šv. Ignaco pedagogine paradigma, siekia ugdyti savarankiškas, kūrybingas, pilietiškai sąmoningas asmenybes, pasirengusias mokytis visą gyvenimą, gebančias atsakingai ir produktyviai gyventi ir dirbti dinamiškoje visuomenėje, bendrauti ir bendradarbiauti. Mokinių gebėjimas veikti tokioje visuomenėje skatina keisti ugdymą. Atsižvelgdami į Lietuvos Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų rekomendacijas, gimnazijos mokytojai atrenka tuos mokomųjų dalykų turinio aspektus, kurie geriausiai padėtų išsiskleisti mokinių gebėjimams. Todėl gimnazijos mokytojai, administracija, siekdami ugdymo kokybės, tobulina ugdymo turinį: didesnis valandų skaičius 5, 6 klasėse skiriamas mokinių užsienio kalbų (anglų, vokiečių kalbos) kompetencijų plėtotei. Pagrindinio ugdymo programos mokiniams sudaromos galimybės mokytis šių užsienio kalbų: anglų, vokiečių, rusų. Mokytojai, diagnozavę mokinių žinias ir gebėjimus, parengė ir realizuoja 7, 8 kl. diferencijuotas matematikos, anglų kalbos modulių programas, 1-2 kl. - integruotas technologijų ir užsienio kalbų programas. Ugdant mokinių krikščioniškas vertybines nuostatas, didesnis pamokų skaičius skiriamas tikybai. 3-4 kl. individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, siekiama gerinti vidurinio ugdymo kokybę, mokomuosius dalykus dėstyti išplėstiniu ir bendruoju kursu, sudarant galimybę kiekvienam mokiniui rinktis savo gabumus, polinkius ir poreikius atitinkančią ugdymosi kryptį bei pasirengiant mokytis šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Mokiniams siūlomi retorikos, braižybos, psichologijos, ekonomikos, ispanų, prancūzų kalbų pasirenkamieji dalykai, lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, gamtos mokslų moduliai, skirti įvairiems gebėjimams ugdyti.

 

Savitas ugdymosi procesas


Gimnazijoje siekiama, kad ugdymosi tikslas taptų mokinio pagrindinių kompetencijų plėtote, nes sąvoka plėtotė sietina su tobulėjimu, o tobulėjimą realizuoti mokykloje įmanoma vienoje iš svarbiausių veiklų - pamokoje. Ugdymosi procese taikoma Ignaco pedagoginė paradigma skatina mokinius apmąstyti vykstančio ugdymosi proceso pokyčius: mokiniai tampa aktyvūs dalyviai. Refleksija pratina įvertinti asmenybės pokyčius, numatyti tolesnius mokymosi žingsnius.

Ugdymosi procesą, kaip nenutrūkstamą ciklą, iliustruoja pateikta schema. Pirmasis ciklo etapas - kontekstas, t.y. mokymo ir mokymosi aplinka, mokinio pasaulis, kurį veikia šeima, bendraamžiai, gimnazijos aplinka. Antrasis ciklo etapas - patirtis, kuri suvokiama kaip mokymosi pradžia. Mokinys ieško atsakymų į iškeltus klausimus: ,,Ką aš darau? Ką nuveikiau?". Šiame etape mokytojai siekia sužadinti mokinio smalsumą, atradimo džiaugsmą, kad kinta žinios, gebėjimai, nuostatos. Trečioji ugdymo proceso dalis - refleksija, susijusi su kognityviniais apmąstymais, kai mokinys apibendrina, analizuoja ugdymosi proceso pokyčius. Ketvirtoji dalis - įvertinimas, kurio tikslas padėti mokiniui pažinti save, mokytis ir bręsti kaip asmenybei, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus, priimti pagrįstus sprendimus.

1
2
3
4
5

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting