Neformalusis ugdymas

2015 – 2016 M. M. NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

RKARAŠTIS

 NEFORMALUSIS UGDYMAS

 Audronė Remeikienė

 

1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115). Neformaliojo ugdymo organizavimo principai apibrėžti gimnazijos metodikos tarybos 2008-06-27 priimtais nutarimais (protokolas Nr. 11). Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

 

2. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant:

neformaliojo ugdymo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis;
neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios gali būti vykdomos ir mokykloje, kai išnaudotos visos neformaliojo ugdymo valandos.

 

3. Papildomiems užsiėmimams valandos skiriamos pagal neformaliojo ugdymo organizavimo gimnazijoje tradicijas ir tikslingumą, būrelio pasiekimus bei atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas bei poreikius.

 

4. Neformaliojo ugdymo būreliai mokiniams nėra privalomi. Mokiniai juos renkasi laisvai. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas ir mokytojams bei mokiniams skelbiamas ne vėliau kaip rugsėjo 15 d.

 

5. Neformaliojo ugdymo planavimas vyksta šiais etapais:

atliekama mokinių poreikių apklausa, pagal kurią nustatomi mokinių pageidavimai ir poreikiai;
mokytojų parengtos programos iki rugsėjo 10 d. pristatomos mokytojams ir mokiniams;
jei programa atitinka gimnazijos poreikius ir ją pasirenka bent 15 mokinių, ji įrašoma į papildomo ugdymo dalykų sąrašą;
direktoriaus įsakymu skiriamos valandos ir tvirtinimas tvarkaraštis (tvarkaraštyje nurodomas tikslus užsiėmimų laikas, patalpa, kurioje vyksta užsiėmimas, mokytojo pavardė; tvarkaraščio kopija skelbiama gimnazijos tinklalapyje).

 

6. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai registruojami papildomų užsiėmimų žurnale. Neformaliojo ugdymo užsiėmimo trukmė - 45 min.

 

7. Mokytojas už veiklą, atliktą per metus, atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam neformalųjį ugdymą, pateikdamas ataskaitą apie svarbesnius pasiekimus (koncertai, parodos, pasirodymai).

 

8. Apie visus reikšmingus gimnazijai ir mokiniams renginius neformaliojo ugdymo vadovas informuoja direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingą už neformalųjį ugdymą, ir pateikia informaciją į KJG tinklalapį.

1
2
3
4
5

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting