Sielovada

SIELOVADA

 

Sielovada Kauno jėzuitų gimnazijoje yra veiklos sritis, padedanti gimnazijos bendruomenei brandinti tikėjimą. Kauno jėzuitų gimnazija siekia ugdyti tikėjimą, kuris yra integrali gyvenimo dalis. Toks tikėjimas skatina moteris ir vyrus būti  kompetentingus, išsilavinusius, sąžiningus ir gailestingus, pasiruošusius priimti ir remti visa tai, kas yra tikrai humaniška, pasiryžusius dirbti dėl visų žmonių laisvės ir orumo, noriai bendradarbiaujančius su kitais žmonėmis, pasiaukojusius atnaujinti visuomenę ir jos struktūras.

 

Šio tikėjimo pagrindas yra Jėzus Kristus. Kauno jėzuitų gimnazijos sielovada padeda gimnazijos bendruomenei ieškoti gyvo asmeninio ryšio su Jėzumi, kad jis taptų draugu. Kristaus ieškome ugdydami krikščioniškąjį dvasingumą, kuris perteikia evangelinį Dievo suvokimą ir  įkvepia siekti vienybės, puoselėti gailestingumą ir taip keisti pasaulį.

 

Jėzus Kristus kviečia į sielovadą visus Bažnyčios narius, pirmiausiai apaštalus, po to vyskupus ir kunigus ir galiausiai kiekvieną tikintį Kristumi. Todėl Bažnyčios pareiga yra budėti, kad Dievo tauta gyventų tiesa, tikėjimo paklusnumu ir kilniais papročiais. O kad tai būtų įgyvendinama, Dievas apdovanojo savo Bažnyčią charizmomis. Tai - Kristaus kunigystės dovanos: vadovavimas, šventinimas ir skelbimas. Per šias dovanas išganymo darbas dabar vyksta Bažnyčioje. Sielovada yra Bažnyčios tarnystė pasaulyje žmonėms išganyti. Bažnyčia vadovauja sieloms palydėdama kiekvieną žmogų jo gyvenimo ir tikėjimo kelionėje Dievo link, jam skelbdama Dievo žodį, jį pamokydama ir pašventindama sakramentais bei visaip kitaip patarnaudama bei padėdama pasiekti išganymą.

 

Gimnazija įsitraukia į Bažnyčios misiją dėl to, kad sutampa gimnazijos ir Bažnyčios tikslai: žmogaus visapusiškas išlavinimas, socializacija, mokymasis, kultūra, tapatybės brandinimas, prasmės atradimas, vertybių ugdymas, religinis pažinimas ir krikščioniškasis lavinimasis, etika ir doros puoselėjimas. Todėl istorijoje abi institucijos siekdamos šių bendrų tikslų dažnai sutardavo. Šis sutarimas atsispindi ir Kauno jėzuitų gimnazijos vykdomoje sielovadoje.

 

Sielovada gimnazijoje įgauna konkrečią išraišką per sielovadinius pokalbius, konsultacijas ir įvairius užsiėmimus, vertybinio ugdymo programas (rekolekcijas) ir kitas programas, liturginį šventimą (Eucharistiją, Dievo žodžio liturgiją, susitaikinimo sakramentą ir bendrą maldą), per tikybos pamokas, įvairius susibūrimus.

 

Kauno jėzuitų gimnazijos sielovados grupė rūpinasi gimnazijos bendruomenės narių:
• pirminiu susipažinimu su krikščioniškomis tikėjimo tiesomis,
• katecheze ir tikėjimo tiesų pagilinimu,
• sakramentų ir tikėjimo tiesų šventimu,
• krikščioniškosios gyvensenos praktikavimu bendruomenėje ir tikėjimo tiesų įgyvendinimu.

 

Šie tikslai apima įvairius gimnazijos bendruomenės narių santykius:
• stengiamasi padėti puoselėti santykius su Jėzumi Kristumi, atskleidžiant ir pagilinant tikėjimo Juo kilnumą, perteikiant krikščionišką dvasingumą ir juo pagrįstą visapusišką pasaulėvaizdį, kviečiantį į asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi ir sekimą Juo savo gyvenime;
• stengiamasi padėti puoselėti santykius su šeima, mokyklos bendruomene, parapija, kitomis organizacijomis, visais gyvenimo kelyje sutiktais žmonėmis, pagilinti krikščionišką požiūrį į žmogų, šeimą ir bendruomenę, praturtinti šiuos santykius vertybių ugdymo programomis ir kitais būdais, sudaryti sąlygas būti kartu ir dalyvauti bendroje krikščioniškomis vertybėmis pagrįstoje veikloje, ugdyti atsakomybę bendruomenės atžvilgiu;
• padėti puoselėti pagarbų požiūrį į save, pagelbėti pažinti save, suvokti savo jausmus, savo psichologinius, socialinius ir religinius poreikius, puoselėti katalikiškąją tapatybę, skatinant charakterio vystimąsi,  gilinant dvasinę, žmogiškąją patirtį, padėti įveikti brendimo sunkumus, puoselėjant fizinį, intelektinį, socialinį-emocinį ir dvasinį brendimą, ugdyti kompetentingą, sąžiningą, atjaučiantį  ir įsipareigojantį žmogų.

1
2
3
4
 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting