facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Lietuvos jėzuitų provincijai – gimnazijos steigėjai,  nuosavybės teise priklauso XVII-XVIII a. pastatai ir XV-XVII a. rūsiai esantys sklype Daugirdo g. 1, Kaune. Tęsiant Kauno jėzuitų gimnazijos plėtrą buvo nuspręsta šiuos pastatus rekonstruoti išplečiant juos į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą (toliau – Centras) skirtą Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms. Jau nuo 2006 m. siekiant išsaugoti esamo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes buvo vykdomi pastatų avarinės būklės likvidavimo darbai,  fasadų bei stogo tvarkybos darbai.

2006 m.                                                                     2016 m.

2015 m. buvo suderinti priešprojektiniai pasiūlymai ir pradėtas rengti Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą  techninis projektas. Projektą patikėta rengti Architektų biurui G. Natkevičius ir partneriai.

Po  ilgų derinimų, koregavimų, įvairių institucijų peržiūrų 2018 m. vasario mėn. gautas leidimas, Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą,  rekonstrukcijai.

Rengiamu projektu yra siekiama:

  • iš esmės praplėsti, pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų gimnazijos mokymosi infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo (si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti;
  • sutvarkyti 1390 m2 kultūros paveldo objektą (rūsius ir pastatus) – sutvarkyti 28 patalpas, kuriose būtų įrengti mokymo kabinetai, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų slėnis;
  • pastatyti daugiafunkcį centrą (2160 m2); pastarasis būtų sujungtas su sutvarkytais pastatais ir apsaugotų rūsius – jie būtų atidengti ir atverti visuomenei.
  • įrengti 2 dideles sporto sales, vieną atitinkančią FIBA reikalavimus, kitą mažesnę; Salės būtų pritaikytos Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms, taip pat atviros visuomenei. Jose vyks varžybos, treniruotės, koncertai.  Didesnėje salėje numatoma 800 vietų žiūrovams.
  • sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti gimnazijos visuomenei 6 kultūros paveldo vertybių registre įrašytus rūsius (kodas 30532) – bendras plotas 460 m2;
  • sujungti Kauno jėzuitų gimnazijos pastatą su naujuoju centru.

Projekto vertė

Pagal skaičiuojamosios kainos nustatymo projektą Centrui apytiksliai reikia apie 7  milijonus eurų (1 lentelė).  Lietuvos jėzuitų provincija ir gimnazija šio projekto įgyvendinimui yra sutelkusi apie milijoną eurų ir apie milijoną eurų  jau išleidusi darbams (2 lentelė).

Eilės Nr.

Statybų darbai

Darbų apytikslė kaina (EUR)

1.

Suvestinė statybos kaina

7.317.043

2.

Statybos montavimo darbų kaina

6.031.984

3.

Įrenginiai

604.789

4.

Kitos išlaidos

680.270

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Į šį objektą jau yra investuota (2 lentelė)

Pavadinimas

Lėšos (EUR)

Būklė

Esamo pastato avarinės būklės ir fasado tvarkybos darbai

500.030,00

2007- 2014 m. vykdyti darbai

Sklypo detalusis planas, projektavimo darbai, ekspertizė

111.791,99

2018 m. vasarį gautas leidimas statybai

Archeologinių tyrinėjimų darbai ir  polinių pamatų įrengimas

226.143,73

Už tiek darbų jau atlikta

VISO:

937.965,72

 

2017 m. vasarą sklype pradėti  archeologiniai žvalgymai ir detalūs archeologiniai tyrimai, per vasarą iki įžemio  buvo ištyrinėti 2 rūsiai.  2018 m. archeologiniai darbai ir toliau tęsiami, iškasta ir ištyrinėta apie 70 proc. viso sklypo. Šis etapas vyksta sudėtingai dar ir dėlto, kad atkasamos vis naujos statinių liekanos, kurios fiksuojamos ir teikiamos KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl vertingųjų savybių nustatymo. 2018 m. vasaros metu sugręžti poliai perimetru ir planuojama iki žiemos užbaigti polių atkasimą ir užbetonavimą.  

TOLIMESNĖ STATYBA PLANUOJAMA 3 ETAPAIS:

PARENGIAMASIS (2017-2018 m). darbai vyksta šiuo metu  – archeologija, polių įrengimas (3 lentelė)

Pavadinimas

Lėšos (EUR)

Būklė

Archeologija

96.977,87

 

Darbai vykdomi

Polių įrengimas sklype

293.435,00

Darbai vykdomi

VISO

 

390.412,87

 

 

1 ETAPAS (brėžinyje priedas Nr. 3) apima: 6 rūsių sutvarkymą, ir senojo pastato  rekonstrukciją, vienos sporto salės statybą ir visų šių patalpų įrengimą ir pritaikymą naudojimui. Taip I etapu planuojama pastatyti II etapo  „dežutę“ - pastato konstrukcija, neįrenginėjant patalpų.

2 ETAPAS  visa likusi II etapo įrengimo dalis (brėžinyje priedas Nr. 3)

Šiuo metu sklype tęsiami archeologiniai tyrinėjimai ir polinių pamatų įrengimas.

Kauno jėzuitų gimnazija aktyviai ieško paramos ir kreipiasi į fondus, investuotojus, bankus, kad galėtų įgyvendinti šį projektą.  Toliau pateikiame preliminarų centro finansavimo modelį.

 

Centro finansavimo modelis  (I etapas 2019-2021). Reikalinga suma I etapui (4 lentelė)

Lėšų šaltinis

2019

2020

2021

Iš viso (eur tūkst.)

Sukauptas kapitalas iki statybų pradžios

300

300

200

800

Atlyginimas už ugdymą

30

30

30

90

2%

40

40

40

120

JAV

60

60

60

180

Parama, koncertai

10

10

10

60

Ilgalaikiai įsipareigojimai

50

50

50

150

Kita tikėtina parama (užsienio fondai)

200

200

200

600

Reikalinga parama (banko paskola, investitorius)

1.500

1.000

1.000

3.500

Iš viso mln. eurų

2.190

1.690

1.590

5.470

II etapas (2022-2024)  planuojamas užbaigus I etapą.

 

Daugiafunkcio mokslo ir sporto centro projektas

1 aukštas

2 aukštas

Rūsys

Pjūvis

Mansarda

Stogas

15371537

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Konsultacijos

Infrastruktūra ir modernizavimas

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių