facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Kauno jėzuitų gimnazijos rėmėjų nuostatai

PATVIRTINTA
Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus
2017 m. birželio 26 d. įsakymu V-570

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Kauno jėzuitų gimnazija (toliau – KJG ) - viešoji įstaiga. Gimnazija - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, ir pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą.
1.2. KJG rėmėjas (paramos teikėjas) – juridinis ar fizinis asmuo teikiantis paramą gimnazijai, dėl paramos teikimo suderinęs su Plėtros skyriaus vadovu.
1.3. Rėmėjų nuostatai yra KJG vidaus dokumentas, kuris apibrėžia rėmėjų statusą, jo suteikimo tvarką ir rėmėjų teises.

2. KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ STATUSO SUTEIKIMAS
2.1. KJG rėmėjui yra suteikiamas rėmėjo statusas:
2.1.1. Gimnazijos draugas – paramos teikėjas, skyręs KJG pinigine ar kita materialia forma nuo 1 000 eurų;
2.1.2. Rėmėjas – paramos teikėjas, skyręs KJG pinigine ar kita materialia forma nuo 3 000 eurų;
2.1.3. Bronzinis rėmėjas – paramos teikėjas, skyręs KJG pinigine ar kita materialia forma nuo 5 000 eurų;
2.1.4. Sidabrinis rėmėjas – paramos teikėjas , skyręs KJG pinigine ar kita materialia forma nuo 15 000 eurų;
2.1.5. Auksinis rėmėjas – paramos teikėjas, skyręs KJG pinigine ar kita materialia forma nuo 30 000 eurų;
2.1.6. Generalinis rėmėjas – paramos teikėjas, skyręs daugiau nei 100 000 eurų.

3. KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ TEISĖS
3.1. KJG rėmėjai turi teisę:
3.1.1. Gauti informaciją apie gimnazijoje vykstančius renginius;
3.1.2. Gauti ataskaitą apie jų paramos panaudojimą;
3.1.3. Būti įamžinti rėmėjų pagerbimo lentoje - KJG Bičiulių koryje;
3.1.4. Sutikti, kad jų duomenys būtų viešinami gimnazijos tinklapyje, kitose žiniasklaidos priemonėse ar socialiniuose tinkluose;
3.1.5. Likti neįvardintais;
3.1.6. Gauti atminimo suvenyrus, padėkas.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. KJG Plėtros skyrius kiekvienais metais sudaro gimnazijos rėmėjų sąrašus, kuriuos tvirtina direktorius drauge su KJG savininku, ir suteikia statusą pagal kategorijas nurodytas 2 punkte.
4.2. Perduotos gimnazijai paramos lėšos, turtas ar suteiktos paslaugos negražinamos.
4.3. Šie nuostatai gali būti keičiami ir papildomi KJG direktoriaus įsakymu.

________________________

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių