facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Vertybės

KJG MOKINIAI SIEKIA BŪTI

DVASINGI
Tikintys – puoselėjantys asmeninį ryšį su Dievu ir Bažnyčia, tobulėjantys per maldą, ignaciškąjį dvasingumą, siejantys tikėjimą su kasdienybe.
Ieškantys – atpažįstantys Dievą visuose dalykuose, besigilinantys į Šv. Raštą, siekiantys kilnesnių tikslų,  viltingai žvelgiantys į ateitį, atviras tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogui.
Mylintys – gebantys Jėzaus Kristaus pavyzdžiu priimti save su talentais ir silpnybėmis, gerbiantys, įsiklausantys ir priimantys kitą asmenį,  nemenkinantys jo įsitikinimų, rasės, tikybos bei socialinės padėties.

INTELEKTUALŪS
Smalsūs – giliai, visapusiškai besidominantys įvairiais dalykais, siekiantys pažinti save, kitus ir pasaulį.
Mąslūs –  savarankiškai, kritiškai vertinantys  įvykius ir reiškinius, siekiantys suvokti esmę, tinkamai argumentuoti.
Reflektuojantys – siejantys  įvairius dalykus, pritaikantys įgytas žinias ir įgūdžius, gebantys  vertinti /  įsivertinti.

BENDRUOMENIŠKI
Teisingi –  besirenkantys tai, kas augina, o ne griauna, kuriantys teisingumu pagrįstą pasaulį, gebantys pasipriešinti neteisybei ir išnaudojimui.
Tarnaujantys  –  besirūpinantys visais, ypač tais, kuriems pagalba yra reikalingiausia.
Atsakingi – aktyviai įsitraukiantys į gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautinės bendruomenės veiklą bei branginantys savo tautos kultūros paveldą

KŪRYBINGI
Išradingi – įžvelgiantys  įprastus dalykus kitaip,  kuriantys autentiškas ir vertingas idėjas, meno kūrinius,  randantys netikėtus sprendimus. 
Atviri – nebijantys prieštaravimų, nesuderinamumo, prisitaikantis  prie kaitos, priimantys gyvenimo iššūkius ir pokyčius.
Iniciatyvūs – gebantys savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti, džiugiai siekiantys užsibrėžtų tikslų, trokštantys daugiau (magis) visose srityse.

SPORTIŠKI
Aktyvūs – nuolat fiziškai tobulėjantys, praktikuojantys įvairias fizinio aktyvumo formas.
Sveiki – besirūpinantys sveikata ir branginantys gyvybę, praktikuojantys sveiką gyvenseną.
Darnūs – gebantys rasti pusiausvyrą tarp veiklos ir poilsio, savęs ir aplinkos, kuriantys saugią, sveiką, ekologišką aplinką.

 

                                      KJG mokinys(-ė) siekia būti                                                     KJG ugdymo savitumas

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių